Adatvédelmi tájékoztató

2019.11.07.

1     Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja a MEGAHOLZ Kft. (továbbiakban: MEGAHOLZ Kft. vagy MEGAHOLZ) által a munkavállalói személyes adatokon kívül kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok definiálása az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.

2     Változáskövetés

A MEGAHOLZ Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://megaholz.com/privacy-policy címen.

A MEGAHOLZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3     Általános rendelkezések

 A MEGAHOLZ a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • A MEGAHOLZ Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
 • A MEGAHOLZ Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A MEGAHOLZ Kft., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

4     Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a MEGAHOLZ az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A MEGAHOLZ által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2019. évi XXXIV. törvény (2019.04.26) az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról (GDPR saláta
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

5     Fogalmak

Fogalom

Leírás

érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal

Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

álnevesítés

a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

 

1     Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő cég neve: MEGAHOLZ Kft.
 • Az adatkezelő székhelye: 1106-Budapest, Maglódi út 55.
 • Az adatkezelő postacíme: 1106-Budapest, Maglódi út 55.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-075378
 • Adószáma: 10519509-2-42
 • Kapcsolattartó: Marton József
 • Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 492 1700
 • E-mail cím: info@megaholz.hu

2     A MEGAHOLZ Kft. adatkezelései

2.1        Telefonos kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

Az érintettek személyre szabott kiszolgálása, valamint az érintettek kérésére árajánlat küldése, információk megadása.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe.

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben üzleti kapcsolat nem keletkezett az ajánlatadást követő 1 éven belül, az adatok törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy írásos formában, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az ajánlatadás nem végezhető el.

 

2.2        A honlapon történő ajánlatkérés során megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

Egyedi árajánlat küldése az érintett részére az általa megadott információk alapján

Adatkezelés jogalapja

Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi az ajánlatkérési űrlap elküldésével.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, telefonszáma, saját e-mail címe, ország megnevezése (kötelező megadni)

Valamint minden olyan információ, melyet a kiegészítő információkban megad (nem kötelező megadni).

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki a Megaholz kft honlapján az űrlap kitöltésével árajánlatot kér.

Adatkezelés időtartama

Az ajánlatkérés során megadott személyes adatok a levelezőrendszerbe kerülnek továbbításra. Az árajánlatokat a Megaholz Kft. a vállalatirányítási rendszerében kezeli.

Amennyiben üzleti kapcsolat nem keletkezik az ajánlatadást követő 1 éven belül, a személyes adatokat álnevesítéssel védjük.

Amennyiben az ajánlatból üzleti kapcsolat jön létre, a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezeljük.

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy írásos formában, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Az érintett köteles az adatok megadására, mivel az ajánlatadás ezen adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az ajánlatkérő űrlapot nem tudja elküldeni.

 

2.3        Önéletrajzi adatok

A honlapon / egyéb felületeken megadott elérhetőségekre (e-mail) a megadott álláshirdetésekre önéletrajz küldhető.

Adatkezelés célja

A MEGAHOLZ által meghirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy az életrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez.

Kezelt adatok köre

A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai.

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik.

Adatkezelés időtartama

A tárolás időtartama a beérkezéstől számított maximum 6 hónap. (amennyiben az adott munkakör betöltője nem az érintett lesz.)

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy írásos formában, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a jelentkezés automatikusan elutasításra kerül.

 

2.4        Honlap használat - cookie-k (sütik)

A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb jellegű cookie-k alkalmazását.

Adatkezelés célja

A Megaholz a cookie-kat abból az adatkezelési célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a cookie-k működését.

Kezelt adatok köre

A kezelésre kerülő személyes adatok a Google Analytics által használt cookie-k, a honlap működését segítő cookie-k, valamint marketing célú cookie-k.

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez

Adatkezelés időtartama

A honlap felkeresését követő 1 év.

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy írásos formában, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Ha az érintett nem járul hozzá a cookie-k futtatásának elfogadásához, a honlapot „lassabban” böngészheti.


2.5        A MEGAHOLZ. közösségi média oldalai

A MEGAHOLZ Facebook (https://www.facebook.com/pages/Megaholz-kft/350010718464057) közösségi oldalakat működtet. Az oldalakra regisztráló, vagy az oldalakon üzeneteket küldő felhasználók személyes adataihoz a Facebook, valamint a LinkedIn adatkezelési szabályzatai szerint történik hozzáférés.

3     Adattovábbítás

A MEGAHOLZ jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és az általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszeríti. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Egyéb fél felé, illetve harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

 

4        Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatok kezeléséhez szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések / szabályozó eszközök biztosítják, bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében:

 • fizikai védelmi intézkedések
 • adminisztratív és technikai védelmi intézkedések és szabályozók
 • megfelelő erőforrások biztosítása
 • személyi biztonsági intézkedések
 • információbiztonsági és személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó képzések

5     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1        Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

5.2        Hozzáféréshez joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

5.3        Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.4        Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.5        Elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
 • kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
 • kínálásával kapcsolatosan került sor.

Azmennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

A törlés során annak kötelezettsége a bevont adatfeldolgozókra is vonatkozik.

5.6        Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7        Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.8         Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást a MEGAHOLZ nem végez.

6     Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7     Hatósági eljárás

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu

8     Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A MEGAHOLZ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 . 12